Algemene

Voorwaarden

Algemene voorwaarden DE MARKT ONLINE

 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van De Markt Online (hierna: ‘De Markt Online’), of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot De Markt Online gevestigd te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82076766, wordt gesloten.

 1. Producten en diensten van De Markt Online: de door De Markt Online te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen Opdrachtgevers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van De Markt Online.
 1. Toepasselijkheid
 2. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met De Markt Online.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor De Markt Online niet bindend en niet van toepassing.
 1. Aanbieding en acceptatie
 2. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege De Markt Online gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door De Markt Online schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 3. Een aanbieding of offerte gedaan door De Markt Online heeft een geldigheidsduur van 28 dagen, tenzij anders vermeld.
 1. Aanvang van de overeenkomst
 2. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is via e-mail en/of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door De Markt Online; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maand/kwartaal of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van De Markt Online.
 3. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 4. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 1. Duur en beëindiging
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimum termijn van twaalf (12) maanden schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 4. De Markt Online kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang  beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens De Markt Online niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet. 
 5. De Markt Online heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft De Markt Online het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez te plaatsen op onze servers.

 1. Levering en leveringstijd

1.Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en materialen, of op een later af te spreken tijdstip.

 1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van De Markt Online zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 2. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken, een en ander mede afhankelijk van de betreffende registrerende instanties.
 3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn onderworpen aan regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De Markt Online geeft geen enkele garantie dat een aanvraag daadwerkelijk wordt gehonoreerd.
 1. Overmacht

1.Indien er sprake is van overmacht is De Markt Online niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.  Onder overmacht vallen alle situaties waarin het voor De Markt Online feitelijk onmogelijk is om de betreffende dienst te leveren en De Markt Online niet bij machte is deze situatie op de heffen. 

 1. Data /e-mailverkeer
 2. Het data /e-mailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde Opdrachtgever en zal nimmer meer dan 2% van de processorbelasting in beslag nemen. Indien een website exceptioneel verbruik vertoont zal deze worden verwijderd of zal er, na overleg met cliënt, een toeslag voor het extreme verbruik berekend worden. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12:00 uur na de mededeling in de gelegenheid worden gesteld om de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van De Markt Online. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is De Markt Online gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van de eigen servers. De Markt Online heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige Opdrachtgevers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.
 3. In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door De Markt Online wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat er geen sprake is van:
 • Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie;
 • Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam;
 • Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, tar, gz, mp3;
 • Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads;
 • Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessor;
 • Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.
 1. Indien een website van Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer van 1 GB per maand. Daarboven wordt de dan geldende meerprijs per MB dataverkeer in rekening gebracht.
 1. Gebruik van netwerken
 2. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van De Markt Online. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 3. Van De Markt Online kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 4. Opdrachtgever vrijwaart De Markt Online tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 5. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van De Markt Online, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
 6. Indien naar het redelijk oordeel van De Markt Online een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van De Markt Online en/of van de dienstverlening aan klanten van De Markt Online zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan De Markt Online Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 7. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van De Markt Online, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.
 1. Dienstverlening en onderhoud
 2. De Markt Online zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 3. De Markt Online zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 4. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan De Markt Online.
 5. De Markt Online zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.
 6. De Markt Online garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.
 7. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van De Markt Online, tenzij:
 • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
 • Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
 • De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

10.1. Onderhoud tijdens regulier Service Window

Tijdens het reguliere Service Window op woensdagen van 06:00 uur tot 10:00 uur Westeuropese tijd (Amsterdam-Parijs) vindt het onderhoud aan de servers plaats. De Markt Online behoudt zich het recht voor om het reguliere Service Window te verplaatsen, mits dit schriftelijk is medegedeeld aan de Klant of (eind) Opdrachtgever.

 1. Prijzen
 2. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 3. De Markt Online heeft het recht de tarieven te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging als de tariefswijziging een verhoging betreft van meer dan tien procent.
 1. Annulering order door opdrachtgever
 2. Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze order voor aanvang van de werkzaamheden annuleert, zal De Markt Online 75% van het initiële orderbedrag aan de opdrachtgever factureren. Na aanvang van de werkzaamheden vindt geen restitutie plaats en is opdrachtgever verplicht alle kosten te voldoen. Bovendien zal De Markt Online de eventuele kosten voor de domeinnaam registratie factureren.
 1. Betalingsvoorwaarden
 2. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van De Markt Online.
 3. Betaling van de door De Markt Online gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien de klant de vordering niet tijdig voldoet zal De Markt Online, na een schriftelijke aanmaning, haar vordering ter incasso uit handen geven aan Wolderwijd Juristen conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen.
 4. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat De Markt Online een BTW-plichtige ondernemer in, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW.

De tarieven zijn als volgt:

Minimumtarief € 40,00

15% over eerste € 2.500,00

10% over volgende € 2.500,00

5% over volgende € 5.000,00

1% over de volgende € 190.000,00

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

 1. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
 1. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien verschuldigd.
 2. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per drie (3) maanden/per jaar te worden voldaan. Bij het uitblijven van de verschuldigde betaling door Opdrachtgever heeft De Markt Online het recht de presentatie (tijdelijk) op te schorten. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks/per 3 maanden/per jaar vooraf geïncasseerd.
 3. De Markt Online stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 4. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan De Markt Online kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal De Markt Online een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 5. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaatsvinden middels een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe opdrachtgever De Markt Online heeft gemachtigd.
 6. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan De Markt Online is voldaan.
 8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt De Markt Online een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 9. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt dient De Markt Online het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. 
 1. Intellectuele eigendomsrechten
 2. Het is Opdrachtgever toegestaan op de site van De Markt Online aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 3. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart De Markt Online van enige aansprakelijkheid bij schending van deze rechten.
 4. Voor alle producten en diensten die De Markt Online levert geldt dat het intellectueel eigendomsrecht in handen van De Markt Online blijft. Het is opdrachtgevers niet toegestaan de producten of diensten van De Markt Online door te verkopen, zonder uitdrukkelijke toestemming van De Markt Online. 
 5. Op verzoek zal De Markt Online meewerken aan een escrow oplossing voor beveiliging van de broncode.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Markt Online totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 13.6., volledig aan De Markt Online zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Bij maatwerk wordt de broncode pas geleverd na volledige betaling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 1. Zoekmachine optimalisatie
 2. Als zoekmachine optimalisatie (SEO) of beheer van reclamecampagnes (zoals Adwords) is overeengekomen zal De Markt Online haar best doen om de website te promoten bij diverse zoekmachine’s. Het betreft hier geenszins een resultaatsverbintenis. Garanties of toezeggingen kunnen nimmer geboden worden.
 3. Opdrachtgever verschaft De Markt Online een volmacht tot het op naam van Opdrachtgever aanmaken van accounts bij zoekmachines en vergelijkbare diensten. Indien hier kosten aan verbonden zijn, is De Markt Online hiertoe slechts gemachtigd nadat Opdrachtgever hiermee heeft ingestemd.
 4. De kosten van zoekmachine optimalisatie worden direct aan de Opdrachtgever gefactureerd.
 1. E-mailsysteem
 2. De Opdrachtgever dient zich te houden aan al zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de wet (o.a. Code Email en Cookie wetgeving). In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de Wet bescherming persoonsgegevens en de wettelijke bepalingen welke zijn opgenomen ten behoeve van ongevraagde commerciële communicatie (conform telecommunicatiewet). Het is de Opdrachtgever dan ook enkel toegestaan commerciële e-mailberichten met behulp van de door De Markt Online ter beschikking gestelde tool te versturen naar een natuurlijk persoon (abonnee), indien de desbetreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven. In geval van overtreding van de wet dan wel blokkades als gevolg van spam veroorzaakt door de Opdrachtgever is De Markt Online gerechtigd het e-mail-account van de Opdrachtgever per direct te blokkeren.
 3. Voor zover nodig dient de Opdrachtgever de verwerking van persoonsgegevens met doelomschrijving aan te melden bij het College bescherming persoonsgegevens.
 4. In elk commercieel e-mailbericht welke de Opdrachtgever aan een natuurlijk persoon stuurt, dient de Opdrachtgever de desbetreffende persoon te wijzen op de mogelijkheid tot het aantekenen van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens alsmede op de mogelijkheid om af te melden.
 5. De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de opmaak dan wel de inhoud van de e-mailberichten.
 6. De Opdrachtgever zal geen e-mailberichten met gebruikmaking van de tool De Markt Online verspreiden waarvan de inhoud:
 7. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
 8. de rechten van derden schenden;
 9. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.
 10. De door De Markt Online ter beschikking gestelde accepteert alleen adressen die zijn gegenereerd volgens de double opt-in methode. Oftewel, elke abonnee in uw bestand heeft bij aanmelding een e-mail bericht vanaf uw domein ontvangen welke hij moet terugsturen of op een link moet klikken om zich te bevestigen. Deze manier heeft de hoogste standaard van bevestiging omdat leden zich tweemaal moeten bevestigen om zeker te zijn lid te worden van uw nieuwsbrief. Tevens dient er bij aanmelding en bevestiging een registratie plaats te vinden van tijd, datum en IP nummer.
 11. E-mailadressen die u gaat werven met toekomstige marketingacties dienen of middels een live feed in het systeem van De Markt Online opgeslagen te worden of via import met Tijd, Datum en IP nummer van aanmelding en bevestiging.
 12. Indien De Opdrachtgever zich niet houdt aan zijn wettelijke verplichtingen dan wel aan zijn verplichtingen welke voortvloeien uit deze overeenkomst, dan dient de Opdrachtgever alle schade die De Markt Online daardoor lijdt te vergoeden. De boete per gebeurtenis is € 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro). Dit laat eventuele andere rechten ten aanzien van schadevergoeding onverlet. Tevens behoudt De Markt Online zich het recht voor de overeenkomst per direct op te zeggen. Alleen dan kan De Markt Online Spam of andere wetsovertredingen verder voorkomen ter bescherming van de continuïteit van De Markt Online, haar klanten en ter bescherming van de consumenten die mail ontvangen via De Markt Online.
 13. De Opdrachtgever is verplicht om elk bestand tenminste eenmaal per drie maanden te mailen. Dit is noodzakelijk om de (hard)-bouncers tijdig te verwijderen en SPAM traps te voorkomen. SPAM traps kunnen de reputatie van de servers van De Markt Online schaden en daarbij ook de opgebouwde reputatie.
 14. De Markt Online kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 15. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
 16. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 17. De Markt Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Markt Online is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Markt Online kenbaar behoorde te zijn.
 18. In geen geval is De Markt Online aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 19. De Markt Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 20. De Markt Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van De Markt Online in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 21. Indien De Markt Online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Markt Online beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 22. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Markt Online of haar ondergeschikten.
 23. De Opdrachtgever vrijwaart De Markt Online voor eventuele aanspraken van derden waaronder aanspraken van OPTA en het College bescherming persoonsgegevens dan wel andere toezichthoudende instanties, die in verband met de uitvoering van deze overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 1. Aansprakelijkheid
 2. De Markt Online is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar De Markt Online weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De Markt Online kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade voortkomend uit de relatie met De Markt Online of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met De Markt Online.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is De Markt Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van De Markt Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart De Markt Online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van De Markt Online.
 5. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en De Markt Online loze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. De Markt Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De Markt Online is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 6. De Markt Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materialen.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die De Markt Online mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan De Markt Online . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die De Markt Online als gevolg daarvan lijdt.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
 2. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 1. Buitengebruikstelling
 2. De Markt Online heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens De Markt Online niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De Markt Online zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van De Markt Online kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door De Markt Online gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 150 euro excl. BTW.
 1. Reclame
 2. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens De Markt Online vervalt.
 3. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van De Markt Online.
 4. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast of vervangen. 
 5. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 2. De rechter in de vestigingsplaats van De Markt Online is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Op elke overeenkomst tussen De Markt Online en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 6. De Markt Online heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 7. Indien De Markt Online de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal De Markt Online de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 8. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij De Markt Online meldt.
 9. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en De Markt Online zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Versie 10 februari 2015

Wat we doen:

Gratis Consult

Ben je benieuwd hoe we meer waarde kunnen toevoegen?